POSTED ON

June 8, 2020

Re-Post
Master Bob Akwaboah – Fidie Wura
Ambassador LPAM 022

01 – Fidie wura ba na wo be hunu
02 – Meko gya mediya kwan
03 – Mete ase na mennpe nsa
04 – Nyame ammo me kowensanni
05 – Manye yie
06 – Medofo mma wo were fime
07 – Ye ye adwuma ma owuo
08 – Menom nsa makae masem
09 – Meko me die mu (konkontimaa)
10 – Onipa nse hwee

downloadbutton

This entry was posted in

One Comment

  1. […] Fidie Wura Akwaboah’s Guitar Band Hwemibi Nako Meye Meye Yede Owuo Ka Wagye Wodee Anaa Maye Kom […]

Leave A Comment